عوامل موثر بر فولاد ضد زنگ چیست؟

August 12, 2022
آخرین اخبار شرکت عوامل موثر بر فولاد ضد زنگ چیست؟

عوامل موثر بر فولاد ضد زنگ چیست؟

نقش تعیین کننده کروم در فولاد ضد زنگ: تنها یک عنصر وجود دارد که خاصیت فولاد ضد زنگ را تعیین می کند، یعنی کروم.هر نوع فولاد ضد زنگ حاوی مقدار مشخصی کروم است.تاکنون هیچ فولاد ضد زنگ بدون کروم وجود ندارد.دلیل اصلی تبدیل شدن کروم به عنصر اصلی تعیین کننده عملکرد فولاد ضد زنگ این است که افزودن کروم به عنوان یک عنصر آلیاژی در فولاد باعث توسعه حرکت تضاد درونی به نفع مقاومت در برابر آسیب خوردگی می شود.این تغییر را می توان از جنبه های زیر توضیح داد:

① کروم پتانسیل الکترود محلول جامد مبتنی بر آهن را افزایش می دهد

② کروم الکترون های آهن را جذب کرده و آن را غیرفعال می کند

غیرفعال سازی پدیده ای است که به دلیل جلوگیری از واکنش آندی، مقاومت به خوردگی فلزات و آلیاژها بهبود می یابد.تئوری های زیادی در مورد غیرفعال سازی فلز و آلیاژ وجود دارد، از جمله نظریه لایه نازک، نظریه جذب و نظریه آرایش الکترون.